Organization/Staffs

Director

Deputy Director

Prime Senior Researcher

Principal Research Manager

HANADA Satoshi

Affiliated Research Fellow

ABURATANI Sachiyo

Ohyama Yasushi

KIMURA Nobutada

YUMOTO Isao

KAMAGATA Yoichi

Administrative manager

KANEKO Keisuke   (AIST Hokkaido)

MARUYAMA Tomomi  (AIST Tsukuba)

Emeritus Researcher

KITANO Kunihiro

MIZUTANI Fumio

KATSURA Tatsuo

MITSUISHI Yasushi

YOSHIDA Tadashi

OHGIYA Satoru

AIST Hokkaido

Plant Molecular Technology Research Group

Microbial Ecology and Technology Research Group

Biomolecular Engineering Research Group

Group Leader
Principal Research Managers

Applied Molecular Microbiology Research Group

Environmental Biofunction Research Group

Group Leader
Chief Senior Researcher
Senior Researcher

AIST Tsukuba

Symbiotic Evolution and Biological Functions Research Group

Group Leader
Prime Senior Researcher
Chief Senior Researcher
Senior Researchers
Affiliated Research Fellow

Microbial and Genetic Resources Research Group

Group Leader
Researcher

Synthetic Bioengineering Research Group

Group Leader
Senior Researcher
Affiliated Research Fellow

Plant Gene Regulation Research Group

Bio-System Research Group

Group Leader
Affiliated Research Fellow